Tillståndsprocesser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 februari 2020

Interpellation: Tillståndsprocesser

Interpellation 2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD)

Interpellation 2019/20:288 Tillståndsprocesser

av Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Svensk gruv- och mineralnäring utgör en viktig del av vårt lands basindustri. Stora värden skapas inom denna industri. Betydande värdekedjor för vår samlade export har sin grund i att vi har en inhemsk gruv- och mineralindustri som kan förse övrig industri med förädlad råvara. 

Då det under en längre tid har framförts oro från gruv- och mineralindustrins håll om att de tillståndsprocesser som reglerar såväl prospektering som brytning är oförutsägbara och långdragna och brister i transparens har denna problematik lyfts av Sveriges riksdag. 

Riksdagen riktade den 9 maj 2019 ett tillkännagivande (betänkande 2018/19:NU11) till regeringen om att nödvändiga åtgärder snarast behöver vidtas för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen. Det har nu gått snart ett år sedan detta tillkännagivande. Fortfarande är ingen ändring i sikte. Flera andra näringar gör dessutom snarlika problembeskrivningar och upplever likartade hinder för expansion. Det indikerar att tillståndsprocesserna är kostsamma och verkar hämmande för landets utveckling. 

Detta missförhållande kan skada Sveriges rykte som industrination, erodera viljan hos företag att göra satsningar här och därmed också ha en långsiktigt negativ påverkan på sysselsättningen i vårt land. 

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1.  Hur fortlöper arbetet med att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen i enlighet med riksdagens tillkännagivande? 
  2.  Arbetar regeringen brett med tillståndsprocessfrågorna så att förutsättningarna för övrig industri också adresseras som en konsekvens av tillkännagivandet?