Tolkning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 mars 2007

Interpellation: Tolkning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling

Interpellation 2006/07:364 av Messing, Ulrica (s)

den 1 mars

Interpellation

2006/07:364 Tolkning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling

av Ulrica Messing (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Kommissionen har nyligen skickat ut ett tolkningsmeddelande om tillämpning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling. Syftet är att förhindra eventuella felaktiga tolkningar och missbruk av artikeln och ge upphandlande myndigheter viss vägledning vid bedömning av om undantaget är berättigat.

Kommissionen menar: ”När det gäller försvarsupphandlingar är det endast möjligt för medlemsstaterna att förena sina befogenheter på säkerhetsområdet med sina skyldigheter enligt fördraget genom att – för varje upphandlingskontrakt – mycket ingående analysera om ett undantag från gemenskapsbestämmelserna är berättigat eller inte.” Tolkningsmeddelandet visar på att tolkningen och tillämpningen av artikel 296 skiljer sig åt mellan EU:s medlemsstater.

Jag menar att det är viktigt att försvarsupphandlingen tjänar sitt syfte. Den får inte leda till kortsiktigt ekonomiskt och miljömässigt tänkande som missgynnar svensk säkerhet på lång sikt. En strikt läsning och tillämpning av artikel 296 och lagen om offentlig upphandling får inte leda till att utvecklingsprojekt i offentlig och privat samverkan missgynnas eller försvåras. Jag menar att det är en felaktig tolkning att åberopa lagen om offentlig upphandling och direktivet 2004/18EG (som är det rättsinstrument som syftar till att säkerställa iakttagandet av de grundläggande bestämmelserna i fördraget som rör fri rörlighet för varor och tjänster samt etableringsfrihet på området för offentlig upphandling) för att inte ingå eller utveckla offentlig och privat samverkan och därmed nå högsta effekt ur ekonomisk, miljö- och säkerhetshänsyn. Det finns inget motsatsförhållande dem emellan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga försvarsministern:

Hur ser försvarsministern på försvarsupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på privat och offentlig samverkan?

Hur avser försvarsministern att agera för att tillämpningen av lagen om offentlig upphandling och tolkningen av artikel 296, på svenska myndigheter med uppdrag att upphandla försvarsmateriel och tjänster, inte ska leda till kortsiktigt agerande med ekonomiska, miljö- och säkerhetsmässiga implikationer som följd?