Trafiksäkerhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2022

Interpellation: Trafiksäkerhet

Interpellation 2007/08:782 av Baylan, Ibrahim (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:782 Trafiksäkerhet

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Förra året omkom omkring 490 människor i trafiken, vilket var en ökning jämfört med året innan. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har ca 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften. Trots att regeringen utropade 2007 till trafiksäkerhetsår har insatserna för bättre trafiksäkerhet lyst med sin frånvaro. Tvärtom har regeringen valt att minska anslagen till NTF, en fristående organisation som har högt förtroende hos allmänheten när det gäller trafiksäkerhetsfrågor. Det är också mycket tveksamt om de förändrade hastighetsgränserna bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Vi socialdemokrater vill att alla nya bilar som säljs i Sverige från och med 2012 ska ha alkolås. Tekniken för detta blir allt bättre och det är fullt rimligt för regeringen att ta ett snabbt beslut. Detta är en åtgärd av avgörande betydelse i arbetet med att minska förekomsten av alkohol i trafiken och därmed minska antalet dödsfall på våra vägar. Det har även visat sig att alkolåset har en rehabiliterande verkan på personer med alkoholproblem. Alkolåset är således ett effektivt verktyg i arbetet med att minska den misär och de sociala tragedier som alkoholmissbruket åsamkar så många människor i vårt land. Regeringen måste verka kraftfullt inom EU för att detta ska bli möjligt.

Det är bra att regeringen verkar för att dömda för rattfylleri inte ska få framföra ett fordon om det inte finns ett installerat alkolås. Men det räcker inte när så många som 15 000 alkoholpåverkade personer sätter sig bakom ratten varje dag. Andra åtgärder som bör vidtas för att minska förekomsten av alkoholpåverkade förare i trafiken är att alla offentliga myndigheter går före och kräver alkolås i alla fordon de använder i sin verksamhet och att kräva alkolås i alla skolskjutsar.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stärka regeringens trafiksäkerhetspolitik?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att alkolås ska kunna bli standard i alla nya motorfordon?