Transporteffektivitet och klimatmålet 2030

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2020

Interpellation: Transporteffektivitet och klimatmålet 2030

Interpellation 2020/21:179 av Jessica Thunander (V)

Interpellation 2020/21:179 Transporteffektivitet och klimatmålet 2030

av Jessica Thunander (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Ny Teknik den 18 november i år publicerades artikeln ”Vi behöver minska trafiken för att klara klimatmålen till 2030”, undertecknad av tre trafikexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector. Artikeln belyser föredömligt en av flera brister i Trafikverkets inriktningsunderlag till regeringen för kommande planperiod. Man konstaterar att det saknas förslag för ett transporteffektivt samhälle som gör att tillgängligheten kan öka samtidigt som mängden trafik minskar. I stället räknar Trafikverket med att vägtrafiken fortsätter att öka enligt den så kallade basprognosen, som de presenterade tidigare i år.

IVL konstaterar att man tidigare tagit fram ett underlag för hur en reduktionsplikt skulle kunna se ut och fungera och att det aldrig var tänkt att användas som en förevändning för att inte satsa inom andra viktiga områden. Den uteblivna satsningen på transporteffektivitet leder inte bara till ett för stort behov av biodrivmedel, enligt artikelförfattarna. Det leder även till att fördelningen av pengar påverkas. Då Trafikverket förlitar sig på användningen av biodrivmedel och elektrifiering för att klara klimatmålet anser artikelförfattarna att regeringen bör skärpa sina direktiv.

Vänsterpartiet har i budgetförslag såväl som i motioner betonat vikten av att införa nya styrmedel och ökade statliga anslag för att främja ett transporteffektivt samhälle i syfte att nå de uppsatta klimatmålen. Vi delar artikelförfattarnas oro dels för möjligheten att nå uppsatta klimatmål, dels för att det riskerar att resultera i en orealistisk och ohållbar tilltro till inhemsk produktion av biodrivmedel. I stället bör lösningar sökas i bland annat reformerat reseavdrag, kilometerskatt för tunga lastbilar och personbilar, slopade parkeringssubventioner i städer och ett skärpt stadsmiljöavtal enligt norsk modell, där Trafikverket tillsammans med städerna arbetar för att biltrafiken inte ska öka.

Med andra ord är vår bedömning att nuvarande inriktningsunderlag är alltför bristfälligt för att ligga till grund för en kommande planperiod i syfte att bidra till att våra av riksdagen fastställda klimatmål ska nås.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att ge Trafikverket i uppdrag att utarbeta ett reviderat inriktningsunderlag för att ta fram styrmedel och reformer för ett transporteffektivt samhälle?
  2. Avser ministern att ge Trafikverket i uppdrag att utarbeta ett reviderat inriktningsunderlag med tydligare målstyrning i stället för trafikprognosstyrning?