Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 september 2022

Interpellation: Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)

den 13 februari

Interpellation

2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

av Jan Lindholm (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut (SSI) på området icke joniserande strålning. Svaret från Andreas Carlgren är så pass svårtolkat att det föranleder en uppföljning i form av denna interpellation.

I den borgerliga regeringens första regleringsbrev till SSI har man alltså medvetet valt att ta bort den första meningen under rubriken ”Skydd mot ickejoniserande strålning” som i tidigare regleringsbrev har haft lydelsen:

”Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning.”

Enligt ministern är det inte en olyckshändelse att meningen strukits utan ett medvetet agerande från regeringens sida. Motivet som anges i svaret på min fråga i ärendet är att man strävat efter att målen i regleringsbreven ska vara ändamålsenliga. Det anses inte realistiskt att arbeta med det tidigare målet för icke joniserande strålning.

Det är möjligt att den slutsatsen kan vara relevant vad avser spektrat för UV-strålning men knappast vad avser hela området icke joniserande strålning. Det regeringen valt att göra kan tolkas som att regeringen anser sig kompetent att förändra den vetenskapliga definitionen på begreppet icke joniserande strålning. Alternativt känner regeringen inte till att UV-strålning enbart är en del av området icke joniserande strålning.

Det faktum att stycket icke joniserande strålning i regeringens regleringsbrev inte längre innehåller någon målformulering riskerar att leda till att myndigheten får svårigheter att agera. Att enbart följa frågan, informera om risker samt göra tillsyn utan att ha ett mål med verksamheten är ovanligt. Hänvisningen till solvanor som ett argument för att målen skulle vara orealistiska gör att man frågar sig om regeringen är medveten om den av människan skapade icke joniserande strålningen. Att ett mål stryks innebär inte bara att man saknar ett mål, det innebär ett aktivt val att ta bort ett tidigare mål. Det är svårt att bortse från att ett bortval av ett mål måste tolkas.

Det svar jag fick av ministern, Dnr M2007/372/Mk, på min fråga om denna förändring innebär att regeringen accepterar att akuta skador uppstår och att riskerna för hälsoeffekter som följd av exponering för icke joniserande strålning inte behöver minska, var knappast klargörande. Vidare gör utformningen av regleringsbrevet forskarvärlden mycket oroad vilket föranleder följdfrågor.

Mina frågor till ministern blir mot bakgrund av detta följande:

Har ministern för avsikt att omvärdera motivet till att stryka målet att inga akuta skador ska uppstå samt att riskerna ska minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för icke joniserande strålning?

Avser ministern att vidta några åtgärder för att tydliggöra vilken instans som ska ha ansvar för att följa riskerna med icke joniserande strålning utanför UV-området?

Har ministern för avsikt att agera för att kunskapen om riskerna med icke joniserande strålning utanför UV-området ska öka i vårt land?