utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 december 2004

Interpellation: utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap

Interpellation 2004/05:235 av Danestig, Britt-Marie (v)

den 30 november

Interpellation 2004/05:235

av Britt-Marie Danestig (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap

Regeringen genomför för närvarande en hel del satsningar som på olika sätt berör utbildning inom det hushållsvetenskapliga området. Jag ska här nämna fyra. Inom ramen för uppdraget som ställts till Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet om att utarbeta ett underlag för en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet har en rapport om mat och hälsa i utbildningen utarbetats.

Stefan Edman har tillsats att utreda hållbar konsumtion där jag utgår ifrån att utbildning är ett inslag när det gäller det förändrade konsumtionsmönstret.

Vidare har kommittén för utbildning för hållbar utveckling just kommit med sin slutrapport (SOU 2004:104) där bland annat hälsa, jämställdhet och hållbar konsumtion nämns.

I dessa tre fall torde för grundskolans del hem- och konsumentkunskap vara ett centralt ämnesområde. "Maten är det som ligger i topp när hushållens miljöpåverkan listas. Under en livstid äter och dricker varje människa mer än 50 ton mat och dryck" står det att läsa i skriften Maten och folkhälsan (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 2004).

Hem- och konsumentkunskap är det ämne i skolan som lär eleverna för livet i hem och familj och för livet som konsument. Betydelsen av kunskap för att bli en medveten konsument kan inte överbetonas. Det gäller också i utbildning för vuxna där hem- och konsumentkunskap från och med den 1 september i år ingår som ett kunskapsområde i den grundläggande vuxenutbildningen. I rapporten från Livsmedelsverket om mat och hälsa i utbildningen lyfts också behovet av ett motsvarande ämne i gymnasieskolan fram.

För att genomföra dessa olika satsningar på skilda nivåer i utbildningssystemet med god kvalitet behövs lärare utbildade i inriktning hem- och konsumentkunskap. Skolverket redovisar att lärarkompetens är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevers resultat. Då är det ett problem att det redan i dag är vanligt att personer utan utbildning är satta att undervisa i ämnet. NU-03 visar att så stor del som 42 % av de som undervisar i hem- och konsumentkunskap ej har utbildning för det. Vidare är det ett problem att det utbildas för få lärare med inriktning hem- och konsumentkunskap.

I dag finns inriktningen endast vid tre av landets lärarutbildningar, i Göteborg, Umeå och Uppsala. I Kristianstad finns planer på att skapa motsvarande inriktning inom en snar framtid. Ett så begränsat antal utbildningsplatser motsvarar inte det behov som finns i dag av lärare i hem- och konsumentkunskap. Det motsvarar definitivt inte det behov som de bra och viktiga satsningar regeringen initierar och som nämns ovan medför.

Jag vill fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa försörjningen av lärare med denna specifika ämneskompetens?