Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2017

Interpellation: Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Interpellation 2016/17:268 av Christina Örnebjär (L)

Interpellation 2016/17:268 Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

av Christina Örnebjär (L)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I en interpellation i juni i år (interpellation 2015/16:710) frågade jag statsrådet om hon avsåg att ta några initiativ med anledning av Försäkringskassans nya regeltolkningar vad gäller tillfällig föräldrapenning.

Tidigare har föräldrar med läkarintyg kunnat ta ut tillfällig föräldrapenning, så kallad vab, för att kunna vara lediga för att lära upp skolpersonal hur de ska hantera ett barns sjukdom eller funktionsnedsättning. Det handlar till exempel om barn med diabetes, där det är direkt livsviktigt att skolpersonal runt barnet vet hur de ska hantera barnets sjukdom. Det kan också handla om att den personal som har kunskap om barnets behov inte finns på plats och att föräldern därför behöver vara med under skoldagen för barnets säkerhets skull.

Försäkringskassan har dock konstaterat att enligt lagens bokstav måste barnets sjukdom vara den direkta orsaken till att föräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete, och de här situationerna anses bara vara indirekta orsaker. Föräldrarna hänvisas i stället till att ta ut semester eller kompledighet. Vårdbidrag, som Försäkringskassan ibland hänvisar till, ger viss ekonomisk kompensation men ingen rätt till tjänstledighet; föräldern är helt beroende av sin arbetsgivares goda vilja.

I sitt svar i debatten i juni (riksdagens protokoll 2015/16:127) hänvisade statsrådet till att rättsläget fortfarande var oklart. Försäkringskassans tolkning hade överklagats och väntade då på avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen. Statsrådet sa också: "Jag svarar inte på något sätt nej på de frågor som du ställer i interpellationen."

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen kommit med sitt avgörande (mål nr 5777-15). Tyvärr anser domstolen att Försäkringskassans tolkning av lagen är rimlig. Jag menar att det betyder att lagen är orimlig. Föräldrar till barn med varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning måste få rimliga möjligheter att avstå från förvärvsarbete för att till exempel lära upp skolpersonal om barnets behov.

Barn med rätt till stöd enligt LSS har rätt till tio så kallade kontaktdagar om året för den här typen av behov. Men det finns många funktionsnedsättningar och varaktiga sjukdomar som inte alls är av den arten att det är motiverat med stöd enligt LSS men som ändå innebär stora behov av att föräldrar har kontakt med skolpersonal. De skulle också behöva "kontaktdagar", eller helt enkelt en möjlighet att mot intyg få tillfällig föräldrapenning. 

Jag vill därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

  1.  Tänker socialförsäkringsministern ta några initiativ för att underlätta för föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning att delta i att lära upp personal i förskola och skola hur de ska hantera barnets behov?
  2.  Tänker socialförsäkringsministern ta några initiativ för att underlätta för föräldrar att avstå från förvärvsarbete för att stödja sina barn i skola och förskola när den personal som kan barnets behov är frånvarande?